Firma 3EN Sp. z o.o. powstała w 23.11.2009r., kiedy to została podpisana umowa spółki.
Z tym samym dniem firma rozpoczęła działalność.

Po złożeniu wniosku do KRS w grudniu 2009r., spółka została zarejestrowana 18.02.2010r.

Głównym celem firmy było i jest przeprowadzenie badań i wdrożenie oraz produkcji „Systemu konwersji energii odnawialnej na elektryczną” (dalej System), zgłoszonego do opatentowania w listopadzie 2009r. (zgłoszenie PCT/PL2009/050035), który to System ma zapewnić uzyskanie stabilnego w czasie źródła odnawialnej energii elektrycznej, niezależnego od zmian energii odnawialnej – wiatru, słońca lub pływów.

Już w 2009r., niespełna miesiąc po zgłoszeniu Systemu do opatentowania, firma wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie Systemu na skalę przemysłową. Szansa uzyskania dofinansowania w ramach POIG była głównym powodem podjęcia przez wspólników decyzji o założeniu spółki Wnioskodawcy.

W ciągu następnych kilkunastu miesięcy zostały przeprowadzone analizy techniczne, które potwierdziły założenia Systemu. Uzyskane wyniki analiz okazały się parokrotnie bardziej korzystne niż na początku prac w 2009r. (otrzymano znacznie, ok. 5 razy, większy poziom akumulacji energii w jednostce objętości przy utrzymaniu kosztów realizacji na stałym poziomie – ok. 647kWh energii w 1m3 cieplnego zbiornika akumulacyjnego - w stosunku do pierwotnie zakładanych 198kWh; dla porównania z stosowaną w przemyśle technologią elektrowni szczytowo-pompowych - wypompowanie 1m3 wody na wysokość 100m pozwala na zgromadzenie ok. 0,27kWh energii w postaci energii potencjalnej).

Niestety projekt nie uzyskał dofinansowania na etapie oceny merytorycznej w PO IG.

W czerwcu 2010r. firma złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Działanie 1.1.3. Jednakże ze względu na fakt, że teren, na którym miał być realizowany projekt był w dyspozycji firmy dopiero od kwietnia 2010r., nie było możliwe uzyskanie potrzebnych decyzji i pozwoleń w wymaganym terminie, w związku z czym zrezygnowano z dalszego ubiegania się o środki.

W 2011r. wznowione zostały prace nad Systemem a w wyniku ich realizacji firma zamierza rozszerzyć zakres swojej oferty o zupełnie nowy produkt, jakim będzie produkcja, instalowanie i serwisowanie urządzeń Systemu, przy czym planowane jest opracowanie urządzeń Systemu dla różnej skali zastosowania – od kilku kW dla odbiorców prywatnych do kilku MW dla odbiorców przemysłowych.

Równolegle już od 2009r. spółka prowadziła usługi konsultacyjne i doradcze dla inwestorów farm wiatrowych takich jak RWE Renewables Sp. z o.o., Park Wiatrowy Suwałki Sp. z o.o., Park Wiatrowy Tychowo Sp. z o.o., Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o., Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o.o., Park Wiatrowy Mściwojów Sp. z o.o., Makdom Sp. z o.o., producenta turbin wiatrowych Vestas, firmy eksploatacyjnej Reicon Sp. z o.o. i Enkon Sp. z o.o.

Od IV kwartału 2010r. spółka prowadzi usługi utrzymania ruchu (eksploatacji, serwisowania i napraw urządzeń i maszyn elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych) dla firmy Teleskop Sp. z o.o. przy produkcji konstrukcji stalowych do dźwigów i urządzeń morskich (na terenie dawnej Stoczni Szczecińskiej).

Z początkiem 2012r. firma rozszerzyła swoją działalność o branżę informatyczną i urządzeń mobilnych, poprzez prace nad środowiskiem programistycznym umożliwiającym automatyczną kompilację raz napisanej aplikacji na różne platformy mobilne, takie jak iOS, Android, Windows Phone oraz PSP.